رديف عکس قطعه نام قطعه توضيح دسته بندي خرید
1 girlesMotors.jpg موتورهای گیرلس درباره موتورهای گیرلس موتور گیرلس   خرید از فروشگاه
2 gr_SICOR.jpg موتور گیرلس SICOR درباره موتور گیرلس SICOR موتور گیرلس   خرید از فروشگاه
3 gr_akish.jpg موتور گیرلس آکیش ترکیه درباره موتور گیرلس آکیش ترکیه موتور گیرلس   خرید از فروشگاه
4 gr_EKER.jpg موتور گیرلس EKER درباره موتور گیرلس EKER موتور گیرلس   خرید از فروشگاه
5 gr_WEBER.jpg موتور گیرلس WEBER درباره موتور گیرلس WEBER موتور گیرلس   خرید از فروشگاه
6 gr_ZIEHL-ABEGG.jpg موتور گیرلس ZIEHL ABEGG درباره موتور گیرلس ZIEHL ABEGG موتور گیرلس   خرید از فروشگاه