رديف عکس قطعه نام قطعه توضيح دسته بندي خرید
1 scrow01.jpg پیچ مهره آسانسور درباره پیچ مهره آسانسور لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
2 SensorTb.jpg سنسور طبقات آسانسور درباره سنسور طبقات آسانسور لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
3 MicSwitch.jpg سوئیچ های ایمنی درباره سوئیچ های ایمنی لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
4 PhotoCell01.jpg فتوسل نقطه ای آسانسور درباره فتوسل نقطه ای آسانسور لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
5 PhotoCell02.jpg فتوسل پرده ای آسانسور درباره فتوسل پرده ای آسانسور لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه
6 SmRiv.jpg جعبه رویزیون معمولی آسانسور درباره جعبه رویزیون معمولی آسانسور لوازم راه اندازی   خرید از فروشگاه