رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه تاریخ پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر مهندس رحیمی: یوسف آباد خیابان جهان آرا ،خیابان 58، پلاک8 1396/07/25
2 picx آسانسور مسافربر مهندس جمال آرا: چمران، نرسیده به توحید، کوچه الیزابت، پلاک8 GMYگیرلس 1388/12/06
3 picx آسانسور مسافربر GMYآقای عبادی: خ ظفر خ اطلسی خ 15 خ اربابی پ 6 ، گیرلس 1393/02/07
4 picx آسانسور مسافربر آقای امامی: خیابان شیخ فضل اهلل نوری شرق به غرب بعد از بزرگراه 133/03/21
5 picx آسانسور مسافربر مهندسی ابراهیمی: نیاوران میدان باهنر صدمتر به سمت تجریش کوچه قنات شمالی پلاک 1 1382
6 picx آسانسور مسافربر مهندس جواهریان: لواسان-م بسیج – به سمت سبوی بزرگ- بن بست نیروی هوایی-شهرک ویالیی دریاجه 1394/10/26