رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه تاریخ پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر آسیا تک پروژه پارک علم و فناوری 1397/02/04
2 picx آسانسور مسافربر پروژ ه ی آسیاتک _ تهران _ مطهری 1398/03/18
3 picx آسانسور مسافربر MRLشرکت میراب 1397/07/01
4 picx آسانسور مسافربر صنایع دریای ارتش : پروزه های تهران.بندر عباس . مشهد . اصفهان 1396/10/16
5 picx آسانسور مسافربر گروهی Destinationساختمان مرکزی بیمه پارسیان : آسانسور های کنترل گروهی 1393
6 picx آسانسور مسافربر شهرداری منطقه 1 : باالتر ازمیدان ازگل ،سرای محل ازگل 1386