رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه تاریخ پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر بانک مهر اقتصاد چراغ برق خ ملت پلاک 4 1391/11/27
2 picx آسانسور مسافربر بیمارستان نجمیه 1392/01/16
3 picx آسانسور مسافربر ضد انفجار مجتمع پتروشیمی کرمانشاه 1395
4 picx آسانسور مسافربر ضد انفجار مجموعه سیما هگمتانه 1400
5 picx آسانسور مسافربر آقای شیرازی دلیجان 1400/01/30
6 picx آسانسور مسافربر پروژه فالح زاده 1400/02/05