رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه تاریخ پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر بدون موتورخانه -MRL تهرانی دولت 1398/01/20
2 picx آسانسور مسافربر MRLدانایی -دیرین 1398/04/01
3 picx آسانسور مسافربر MRLآقای افشار -باغ فیض خیابان 22 بهمن روبه روی مهد کودک ایمان -روم لس - 1393
4 picx آسانسور مسافربر MRL رضایی -یوسف آباد 1399/02/15
5 picx آسانسور مسافربر MRL دکتر قدیمی -رودهن 1397/06/26
6 picx آسانسور مسافربر گیرلسGMYآقای رامیز 1392/02/16