رديف عکس پروژه نام پروژه محل و مشخصات پروژه تاریخ پروژه توضیحات
1 picx آسانسور مسافربر ملک محمدی – شیخ بهایی -سیستم تک فاز 1396/06/22
2 picx آسانسور مسافربر GMYآقای تیر افکن -گیرلس 1396/01/23
3 picx آسانسور مسافربر GMYآقای داوری -گیرلس 1397/04/16
4 picx آسانسور مسافربر GMYآقای موحد شهرک غرب -گیرلس 1397/04/21
5 picx آسانسور مسافربر آقای حق دوست: سعادت آباد بلوار دریا خ گلها توحید یکم پ 78 1389
6 picx آسانسور مسافربر پروژه های معرفت بیش از 30 دستگاه 1381