i نمایشگر سردرب PH-30 |آسانسور یاران
PnDrPH-30.jpg
نمایشگر سردرب PH-30

درباره نمایشگر سردرب PH-30

مشخصات فنی :

این پنل به سردرب طبقات آسانسور نصب می گردد و کابین در هر طبقه ای که قرار داشته باشد روی این نمایشگر نشان داده می شود

تماس با کارشناس