PnDrPH-40.jpg
نمایشگر سردرب PH-40

درباره نمایشگر سردرب PH-40

درباره محصول

این پنل به سردرب طبقات آسانسور نصب می گردد و کابین در هر طبقه ای که قرار داشته باشد روی این نمایشگر نشان داده می شود