i نمایشگر سردرب PH-60 |آسانسور یاران
PnDrPH-60.jpg
نمایشگر سردرب PH-60

درباره نمایشگر سردرب PH-60

مشخصات فنی :

این پنل به سردرب طبقات آسانسور نصب می گردد و کابین در هر طبقه ای که قرار داشته باشد روی این نمایشگر نشان داده می شود

تماس با کارشناس