PnDrPH-60.jpg
نمایشگر سردرب PH-60

درباره نمایشگر سردرب PH-60

درباره محصول

این پنل به سردرب طبقات آسانسور نصب می گردد و کابین در هر طبقه ای که قرار داشته باشد روی این نمایشگر نشان داده می شود