PnDrPH-95.jpg
نمایشگر سردرب PH-95

درباره نمایشگر سردرب PH-95

درباره محصول

این پنل به سردرب طبقات آسانسور نصب می گردد و کابین در هر طبقه ای که قرار داشته باشد روی این نمایشگر نشان داده می شود