i نمایشگر سردرب پالاتین |آسانسور یاران
PnDrPlatinI.jpg
نمایشگر سردرب پالاتین

درباره نمایشگر سردرب پالاتین

مشخصات فنی :

این پنل به سردرب طبقات آسانسور نصب می گردد و کابین در هر طبقه ای که قرار داشته باشد روی این نمایشگر نشان داده می شود

تماس با کارشناس