i سوئیچ های ایمنی |آسانسور یاران
MicSwitch.jpg
سوئیچ های ایمنی

درباره سوئیچ های ایمنی

مشخصات فنی :

در یک سیستم آسانسور تعدادی میکروسوئیچ وجود دارد که در مکان های مختلف این سیستم مانند :گاورنر،پاراشوت، اضافه بار، نصب شده است. میکروسوئیچ ها در آسانسور، برای جلوگیری از برخورد کابین با کف چاهک آسانسور و همچنین برخورد آن با سقف چاه آسانسور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

می توان به برخی از این سوئیچ ها برای نمونه اشاره نمود:

 :DOشستی با کنتاکت همیشه بسته برای باز کردن در اتوماتیک کابین وقتی که در حال بسته شدن است.
 :DCشستی با کنتاکت همیشه باز برای بستن در اتوماتیک کابین وقتی که باز شده و زمان توقف در طبقه هنوز تمام نشده است.

تماس با کارشناس