i اورلود دیجیتال سیم بکسلی |آسانسور یاران
OverLoad01.jpg
اورلود دیجیتال سیم بکسلی

درباره اورلود دیجیتال سیم بکسلی

مشخصات فنی :

سنسور اورلود دیجیتال در آسانسور امکان حمل و نقل بار اضافی را نمی دهد. این سیستم بسیار هوشمندانه توسط سیم بکسل مربوطه فشار بار را اندازه گیری کرده و اجازه حمل بار اضافه و بیش از حد مجاز را به آسانسور نداده و آن را متوقف می کند. تمامی آسانسور ها برای داشتن امنیت کامل به این سیستم نیازمندند.

این سنسور ها برای اندازه گیری وزن از دو حد مشخص FULL LOAD و OVER LOAD بهره می برند. برخی از سنسور ها در زیر کابین نصب شده و بسان ترازو وزن مسافرین و بار داخل کابین را اندازه گیری می کنند. بسیاری از سنسور هایی که در آسانسور نصب می شوند، از نوع سنسور هایی هستند که توسط سیم بکسل کابین میزان فشار ناشی از وزن داخل کابین را اندازه گیری کرده و در تشخیص بار اضافه به آن اجازه حرکت نمی دهند.

 

تماس با کارشناس