i ایمنی پاراشوت |آسانسور یاران
14.jpg
ایمنی پاراشوت

درباره ایمنی پاراشوت

مشخصات فنی :

پاراشوت کابین باید مجهز به ترمز ایمنی (پاراشوت) باشد که فقط در جهت حرکت رو به پایین عمل نماید. ترمز ایمنی باید بتواند کابین را با بار اسمی و سرعتی بیش از سرعت گاورنر متوقف کند. در صورتی که فضای زیر چاهک آسانسور در دسترس اشخاص باشد وزنه تعادل نیز باید دارای ترمز ایمنی باشد. (چاهک معلق)
در صورتی که سرعت اسمی آسانسور مساوی یا کمتر از ۰/۶۳ متر بر ثانیه باشد باید از نوع ترمز آنی یا لحظهای استفاده گردد. درصورتی که سرعت مساوی یا کمتر از ۱ متر بر ثانیه باشد باید از ترمز ایمنی آنی با اثر ضربه گیر استفاده گردیده و برای سرعتهای بیش از ۱ متر بر ثانیه ترمز باید از نوع تدریجی باشد. درصورتی که کابين دارای چندین ترمز ایمنی باشد کلیه آنها باید از نوع تدریجی پاراشوت باشند.

تماس با کارشناس